Sunday, February 20, 2011यद्द्छालाभाम्संतुश्तो द्वन्द्वातीतो विमत्सर : सम: सिद्दावसिद्धो कृत्वापि निबध्यते :


No comments: